Ella Deppe
Plauttdietsch
Ella Deppe ist in Kirgisien, nahe der chinesischen Grenze, in einem deutschen Dorf geboren und aufgewachsen.
Ihre Vorfahren sind vor über 200 Jahren von Norddeutschland nach Russland ausgewandert und haben ihre Sprache natürlich mitgenommen. Sie hat sich dort etwas verändert, ist aber dem norddeutschen Platt mit seinem großen Facettenreichtum sehr ähnlich geblieben.

Hier eine Kostprobe:
das Lied vom Weintraubenkern (Wiendruwe Kuena) von Bulat Okudschawa, einem georgisch-russischen Dichter und Chansonnier.Vetalt von Ella Deppe

Op jeschreawe von Tina Wedel

Ekj leew Musik en Leda. Weet jie uck wourom? Musik en Leda send met mie toop oppe Welt jekoume. Enn onsem Hüs klingde emma Leda. Majchmoul kaum et vea daut de Klang von Musik en Leda rüt wull nou büte. Aus een Echo trof sich dan enn dee ütt jestearende Nacht dee aunjeneame jetoare Klang met Seele en Hoate von Mensche. Miene Ma eare Jetoa henjgt noch emma mettem Siedbaunt aum Noagel enn miene Stouw. Ma es aul nich mea mangk ons, trotz deam kjigt dee Jetoa emma noch nou mie aus wan se mie saje well: Ma ea Talent sett enn die, es emma met die en es die jejeawt op dien gaunzet Leawe lang.

Ma eare Jetoa jeft mie emma soon Jefeel, aus wan Ma noch emma ganz dicht bie mie es. Derchem Seideklang vone Jetoa hab ekj eene Femilje kjane jeleat, dee nou Dietschlaund von Sibirje jekoume es. Ons habe nich blos Musik en Leda toop jebrocht, ouba uck onse plautdietsche Sproak, dee wie bit nü to nich vejeate habe. Wie troffe ons foaken, mouke toop Konzerte, kjigde ons DVDs aun.

Enn eenem Film vonem Anna German Festival word ekj opmokjsom op deam Jesang von eene Frü, dee fe mie uck noch een bekaunda Noume Wedel haud. Enn miene Jedanke schwome foutz Bilda ütt miene Kjinjajohre vebie. Ekj docht tridj aun dee Tiet, aus wie enn eenem plautdietschen Darp wounde. Etj wea noch klien aus wie von doa wajch trocke, ouba ekj besocht daut Darp foaken. Ekj wußt daut miene Ma enn disem Darp een Deel von earem Hoat jeloute haud, wont met Musik en Leda vebunge wea, dee aus een Echo äwa dee blaue Boaje klunge. Ekj vesocht Tina Wedel, dee em Festival Deel jenoume haud, tou finje en uck bold kun ekj met ahr aum Telefon reade. Ekj read met ne Frü, dee uck von eenem wieden Darp bie de chinesische Grenz ütt Kirgisien kaum. Dit aules brocht mie wada op Jedanke von miene Ma en eare Frindin, dee uck deam Noume Wedel haud. Ekj docht aun deam Dach, aus etj en miene Ma oppe Gauß stunde en noum Buß lüde. Ma kjigd emma wada auf dee nich aul kaum. See lüd op waut besondret en intereßauntet. Enn eare Ouge sach ekj, daut see freelich opjereacht wea. Bold kaum dee Bus en ekj sach eene Frü, dee op ons to kaum. Ma mouk een Schret nou veare en ekj sach enn dise Frü waut straumet, woamet. See wea eenfach büta jewenlich, waut onse Frües ütt onsem Darp nich haude. Mie leet lang dee Jedanke nich toch: Waut haft dee Frü soon besondret enn sich? Mie ound daut so, aus wan daut Schicksoul ons irjentwan toop brinje wudd.Ma freid sich op daut Wadaseene met eare Frindin. Wie weare sea oam en doch kun Ma dim Desch datje. Noum Meddach ätte word veal jereat en veal jelacht. Daut wea wundalich, daut wie Kjinja uck doa bie senne durfte en worde von Ma eare Frindin met groote Acht behaundelt. See neem dee Brosch von earem Kledt en spald mie dee aun. Miene Sesta kreajch von ahr een siednet Douk, daut bit don op eare Schulre flemmad en zied goot tou earem Kledt. Ekj hab nie soone Jeschenke jekreaje. Dee Brosch, woone mie jeschonke word, blew lang op bewoat enn mien wittet Schmuck Doskje en wea fe mie waut kostboaret en besondret.

Ekj wust emma noch nich waut dee Frü soond aun sich haud, waut dee aundre nich haude, en wourom mien Kjinjahoat foutz ahr so vetrüe ded. Bold brocht Ma onsem oolen blauen Patefon en stald deam oppem Desch. Wie horchde lang Schaulplatte met rusche Leda en Romanze. Dan brocht Ma eare Jetoa. Ons Hüs word voll von Seideklang en eenem wundaboaren tweestemjen Jesang, dee bit enne Seel endrung. Daut schiend so aus wan dee Leda holpe dee beid eensome Frües eare Laust oppe Schulre leichta tou droage.

Aus Kind wea ekj bejeistat von daut, daut Ma eare Frindin veal Jeschichte wust, veale Jedichte ütwandich op sead en äwa eare Gouw Jedichte tou rieme üttem Leawe enne Jeajenwout. Dee leewe Gott haud ahr so een Talent jejeawt. Louta sunk ekj Leda op eare Jedichte von onse wiede en doch nich jelungene Heimat.

Biem aun roope haud ekj so veal tou vetale von miene oole Tiede, daut ekj gaunz von Tina vejeate haud, dee noch emma opmokjsom en jeduldich to heare ded. Aus ekj met miene Jeschicht foadich wea, head ekj oppem aundren Enj een deepet op Puste en nou eene lange Paus sead Tina: Elli, wie habe met jane Frü nich blos eenen glicken Femiljenoume, daut es miene Ma. Dü hast so deep miene Ma eare Seel vestoune, aus ekj nich kun. Ekj dank die doa fea.

Ekj wundad mie oune Eng. Enn deam Moment docht wie noch nich, daut wie ons metenaunda freie wudde, wudde ons jenau so han sate en onse Muttasch eare Leda sinje. Ekj beaj mie ver dise beid Frües, wiels von dean haft aules aunjefonge waut fe mie so wijchtich em gaunze Leawe es: Musik en Leda. Wo wudde sich onse Ellre freie, wan se heare kune, daut Tina en ekj dee Leda ütt eare Jügendtiet toop sinje, ouba aul blos enn onse plautdietsche Muttasproak. Daut es doch so waut wundaboaret, wan maun met Leda en Musik de äjne Jefeele nou aundre Mensche äwa droage kaun.

So es miene Jeschicht. Dee Brosch, woone mie Ma eare Frindin jeschonke haud blift fe mie waut besondret en waut gaunz oppoatet. Dee Freid, wont don enn miene Kjinjaseel saut musst ekj irjentwan moul ütt schede. Diss Moment kaum nou mie om 42 Joh. Nü kun ekj dee Freid fe Tina moake, Dochta von Ma eare Frindin. Indont, daut moak ekj uck. Daut hab ekj faust beschloute. Op eenem Plautdietschen Noumeddach enn Kruft, aus Tina en ekj toop jesunge haude daut Ledt von Sergej Jessenin Dee goldna Wold haft ütt jereat, wont Tina äwasat haud, naum etj dee Brosch von Tina eare Ma en spald se Tina aun. Tina eare Ouge worde feijcht von Freid. Veale Lied em Soul haude daut nich vestoune: Wea daut een Theautastekj oda wea daut Werklichkeit? Ouba ekj en Tina wusste, daut dise Brosch ons noch mea vebingt in daut dee Jeschicht fe ons noch lang nich ütt es.

Enger und Bonn, 27.10.2007


Hier können Sie Musikproben hören. Die CD mit den kompletten Aufnahmen erhalten Sie bei den Sängerinnen.

Ella und Tina - De kjlina Woold haft utjeret

Ella Deppe - Daut kjoascheroode Dueck

Ella Deppe - Chrysantheme

Tina Wedel - Jund vejet ekj nie

Tina und Rainer - Eeschte Leew

Tina Wedel - Sonneblooume

Tina Wedel - Wie gjleeiwe faust on desen Stieern

Ella und Tina - Wiendruwe Kuena

Tina Wedel - Anna Germann Potpouri

Ella und Tina - Doot du min leewsta